revalidacna-sutaz-2016 na web


Zakúp si známku ISIC 09/2017 na svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26
a získaš hneď výhodné zľavové kupóny:

fann parfumerie okKupón FAnn parfumérie

50% zľava na výrobky zn. PUMA vo FAnn parfumériách

Kupón JUSTPLAY

just playŽabky 1+1 zadarmo pri nákupe online na www.justplay.sk
Pre uplatnenie je nutné mať v košíku minimálne 2 páry žabiek (dámskych alebo pánskych) a najlacnejší pár žabiek bude zdarma.

subway logo rKupón SUBWAY

Ktorýkoľvek 15 cm sendvič len za 2 €

Kupóny nájdeš vo svojom profile CKM Online, kde si ich môžeš stiahnuť, poslať na svoj email a využiť koľkokrát chceš.

Prihlásenie do CKM Online

Zabudol si heslo do svojho profilu v CKM Online?

Návod na stiahnutie kupónov
PODMIENKY SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ súťaže: CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Súťaže sa automaticky zúčastňuje každý držiteľ platného preukazu ISIC/EURO<26, ktorý si v období od 1.6.2016 do 30.6.2016 zakúpi prolongačnú známku ISIC 09/2017, ktorou si predĺži platnosť svojho preukazu ISIC/EURO<26 do 30.9.2017. Známku ISIC 09/2017 si držiteľ preukazu môže zakúpiť na svojej škole alebo online na http://objednaj-preukaz.sk/.

Súťaž bude pozastavená 1.7.2016 a výhercovia určení náhodným žrebovaním 4.7.2016. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke a informovaní e-mailom na adresu, ktorú zadali pri kúpe známky/preukazu. Výhry budú víťazom súťaže zaslané poštou na adresu, ktorú uviedli pri kúpe preukazu/známky, v lehote 14 dní. Určenie víťazov je definitívne a záväzné v každom ohľade a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na e-mailovú adresu alebo mobilné číslo uvedené výhercom o doručení, prípadne prevzatí výhry v lehote 3 mesiace od dátumu ukončenia súťaže, výherca stráca na výhru nárok.

Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry. Na výhry sa nevzťahuje záruka, avšak v prípade výrobnej poruchy ako aj poruchy spôsobenej pred/pri doručení výhry, ktorá nevznikne priamym ani nepriamym zavinením výhercu do 3 mesiacov od doručenia výhry, bude výhercovi telefón vymenený za nový.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 

Preukaz ISIC Karta EURO26